برگزاری دوره آموزش تخصصی ویژه واسطین ازدواج

آموزش تخصصی واسطه گری ازدواج به 60 نفر در سطح دانشگاه های استان