مرکز خانواده پایدار

مراحل همسان گزینی در مرکز خانواده پایدار:

1- ثبت اطلاعات و ملاک ها ومعیار ها در سامانه همرسان دانشگاهیان کشور به آدرس hamresaan.ir  (این مرکز در قبال حفظ اطلاعات شخصی مراجعین متعهد می باشد)

2-تکمیل تست نئو از قسمت مشاوره سایت

3- حضور در مرکز خانواده جهت انجام مشاوره

4- معرفی مورد مناسب جهت ازدواج 

لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

1 . افراد در ضمن تکمیل فرمها متعهد می شوند که در ارائه اطلاعات صادق باشند اگر در هر مرحله از سیر مراحل همسان گزینی خلاف این ثابت شود فرد از سامانه حذف می شود. 
2. همرسانی در این مرکز براساس اطلاعات علمی، مشاوره قبل از ازدواج و انجام تست های روانشناختی، با همکاری سایر دانشگاهها می باشد.                      
3-  در هنگام ثبت اطلاعات در سامانه همرسان دانشگاهیان ، دانشگاه محل مصاحبه را “دانشگاه سیستان و بلوچستان” انتخاب نمایید.
4-این مرکز در قبال حفظ اطلاعات شخصی مراجعین متعهد می باشد.
5-تلفن راهنما:31136330-054
Scroll to Top