مرکز خانواده پایدار

لیست واسطین ازدواج مرکز

 

کد واسطعنواندانشگاهمحل کار
1هادی فتح الله نژاد زنگی آبادیدانشگاه آزاد زاهداندفتر نهاد رهبری
2مصطفی برازندهدانشگاه پیام نوردفتر نهاد رهبری
3سعید جنابادیدانشگاه پیام نور
4عبدالله میری قلعه نودانشگاه پیام نوردفتر نهاد رهبری
5حسن ابراهیمی اولدانشگاه زابل
6علیرضا حسین آبادیدانشگاه زابل
7مهدی سرحدیدانشگاه زابل
8رسول فرجیان مشهدیدانشگاه زابل
9مهدی قزاقدانشگاه زابل
10محمد علی مهراندانشگاه زابلدفتر نهاد رهبری
11سمیه نعیمیدانشگاه زابل
12ایمان نیکویاندانشگاه زابل
13معصومه ابراهیمیدانشگاه سیستان و بلوچستانمرکز امور زنان و خانواده دانشگاه
14قدسیه اکبریدانشگاه سیستان و بلوچستانعضو هیات علمی گروه معارف
16مریم باقریدانشگاه سیستان و بلوچستان
17فرنگیس تیموریدانشگاه سیستان و بلوچستان
18تهمینه حسینیدانشگاه سیستان و بلوچستان
19حوا سرگلزاییدانشگاه سیستان و بلوچستان
20لیلا شهرکیدانشگاه سیستان و بلوچستان
21زهرا ظهیریدانشگاه سیستان و بلوچستان
22عصمت غزنویدانشگاه سیستان و بلوچستان
23مهری مبینیدانشگاه سیستان و بلوچستان
24عباس حیدریدانشگاه سیستان و بلوچستانمرکز خانواده دانشگاه
25هدایت وحیدیدانشگاه سیستان و بلوچستاندفتر نهاد رهبری
26جعفر پورصمدیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
27الهه عبدالعلی نژاددانشگاه علوم پزشکی زاهدانمدرس
28مصطفی اعتمادیاندانشگاه فرهنگیان
29مریم براهویی جهانشاهیدانشگاه فرهنگیان
30نسرین عبداللهیدانشگاه فرهنگیان
31مریم مرادیدانشگاه فرهنگیان
32مریم نعیمی نسبدانشگاه فرهنگیان
33حوا پودینه خانیدانشگاه ولایت ایرانشهر
34سید زین العابدین سجادیدانشگاه ولایت ایرانشهر
35مطهره شمس الدین سعیددانشگاه ولایت ایرانشهر
36سمیه بامریعلوم پزشکی ایرانشهر
37عیسی باقریعلوم پزشکی زابل
38ابراهیم جهانتیغیعلوم پزشکی زابل
39محمد امین راشکی قلعه نوعلوم پزشکی زابل
40صغری قویدل شهرکیعلوم پزشکی زابل
41بتول کوهیعلوم پزشکی زابل
42مالک رخشانی نژادعلوم پزشکی زاهدان
43سمانه مومنیعلوم پزشکی زاهدان
44فاطمه زرگرپوردانشگاه شهید مطهری زاهدان
45حمیده میرشکارمقدمدانشگاه شهید مطهری زاهدان
46کوثر ارجونیمجتمع آموزش عالی سراوان
47عزیزاله شیخمجتمع آموزش عالی سراوان
48طیبه مصلح نژاددانشگاه علوم پزشکی زاهدانواحد خواهران نهاد
49منصور بستانیدانشگاه فرهنگیان
50بتول رخشانی راددانشگاه زابلواحد خواهران نهاد
Scroll to Top