مرکز خانواده پایدار

نخستین جشنواره ملی فرهنگی آموزشی “زوج مانا”

نخستین جشنواره ملی فرهنگی آموزشی “زوج مانا”

*خانوادگی شرکت کنید*

 *امتیازات خودرا افزایش دهید*

*جوایز ارزنده *

۱-سفرخانوادگی به مشهد مقدس

۲-هدایای نقدی و کالایی

۳- شرکت در همایش ملی

۴- ساخت مستند تلویزیونی ازخانواده

نفرات برتر *جشنواره ای برای همه خانواده ها* لینک ثبت نام 🌐ezdevaj.nahad.ir

بخش *مانا زوج*

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top